10 cool tricks for Excel

Post Reply


User avatar
support
Posts: 285
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

38 Phím tắt thông dụng nhất trong Excel dành cho các bạn văn phòng, kế toán

Post by support » 08 May 2017, 19:41

38 Phím tắt thông dụng nhất trong Excel dành cho các bạn văn phòng, kế toán :v :v

1)ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
2)F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm
3)Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô
4)Ctrl + Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng
5)Ctrl + D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
6)Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
7)Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
8)Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
9)Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
10)=: Bắt đầu một công thức
11)F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
12)Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn
13)F3: Dán một tên đã đặt trong công thức
14)F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
15)Shift + F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
16)Alt + =: Chèn công thức AutoSum
17)Ctrl + ;: Cập nhật ngày tháng
18)Ctrl + Shift + :: Nhập thời gian
19)Ctrl+K: Chèn một Hyperlink
20)Ctrl + Shift + ”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
21)Ctrl + ’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
22)Ctrl + A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
23)Ctrl + Shift + A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
24)Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
25)Ctrl + Shift + ~: Định dạng số kiểu General
26)Ctrl + Shift + $: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
27)Ctrl + Shift + %: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
28)Ctrl + Shift + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
29)Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
30)Ctrl + Shift + ?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
31)Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền ngoài
32)Ctrl + Shift + –: Bỏ đường viền
33)Ctrl + B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm
34)Ctrl + I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
35)Ctrl + U: Bật tắt chế độ gạch dưới
36)Ctrl + 5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
37)Ctrl + 9: Ẩn dòng
38)Ctrl + Shift +: Hiển thị dòng ẩn

Post Reply